કાતરા ગામે 8 પગ, 2 માથા, 2 પૂંછડી સાથેનું ભેંસનું મૃત બચ્ચુ જન્મ્યું

પાટણ તાલુકાના કાતરા ગામે દૂધ સાગર ડેરી તથા સિદ્ધપુર સેન્ટરના પશુ ચિકિત્સક દ્વારા ભેસનું ઓપરેશન કરીને ભેસના ગર્ભમાં જ અંદર મૃત્યુ પામેલ 8 પગ, 2...