મુસ્તુફા રઝા એકેડમી દ્વારા ઝૂલતાં મિનારા ના પટાંગણમાં વિરોધ પ્રદર્શન

https://youtu.be/W6Qmhl_gm5E મુસ્તુફા રઝા એકેડમી દુઆરા ઝૂલતાં મિનારા ના પટાંગણ માં આજરોજ શૈતાન વસીમ રીજવી નું પૂતળું બનાવી ચંપલ ના હાર પેહરવી ચંપલો થી મારવા નું...